Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

graw01Aplikacja GRAWITACJA służy do przeprowadzania eksperymentów fizycznych na komputerze. Pozwala symulować ruch obiektów w polu grawitacyjnym oraz loty kosmiczne. Projekt powstał jako praca dyplomowa z fizyki, którą studiowałem na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej  na krakowskiej AGH. 1500 wierszy kodu to niewiele ale stopień skomplikowania bardzo duży. Program kosztował dwa miesiące wakacji, po 10 godzin dziennie!

Inne uwagi:

 • Program napisany przy użyciu VB i pracuje w środowisku MS Excela. Ułatwia to obliczenia i pozwala na szybkie modyfikowanie kodu lecz stwarza problemy w obszarze animacji.
 • Program z założenia miał być swoistym rodzajem laboratorium elektronicznym do przeprowadzania eksperymentów i dlatego większą uwagę poświęcono liczbom.
 • Możliwość symulowania czterech obiektów kosmicznych i rakiety – to raczej niewiele, ale celem miało być zasymulowanie lotu na Marsa.
 • Tory ruchu planet wyliczane są z równań ruchu, które wywodzą się wprost z prawa powszechnego ciążenia Newtona.
 • Do wyliczania współrzędnych na płaszczyźnie wykorzystano algorytmy: Eulera, Verleta i Runge-Kutta.
 • Siła ciągu rakiety uwzględnia zmianę jej masy, co jest zgodne z wzorami wyprowadzonymi przez Konstantina Ciołkowskiego.
 • W trakcie lotu możemy obracać rakietą wokół osi oraz sterować siłą ciągu.
 • Wszelkie zmiany mogą być dokonywane w trakcie symulacji.
 • 1500 wierszy kodu źródłowego, nie jest może liczbą imponującą lecz otwarta konstrukcja umożliwia różnorodne zastosowania.

Wszelkie szczegółowe informacje zostały opisane dokładnie w pracy dyplomowej, której fragmenty znajdują się w poniższych załącznikach:

Wacław Libront


Fragment kodu źródłowego:

'RAKIETA *********************************************************************
'wyliczanie chwilowego przyspieszenia pochodzącego od siły ciągu rakiety
'siła ciągu zawsze działa zgodnie z kierunkiem pochylenia rakiety
'który może być inny niż kierunek lotu wyliczony z grawitacji
Sub AA_rakieta()
Dim ax, ay, vx, vy, a, v, vx1, vy1, ac, acx, acy As Double
On Error GoTo błąd
 
 'wartości chwilowe przyspieszeń i prędkości rakiety
 ax = AA(0, 1)
 ay = AA(0, 2)
 vx = VV(0, 1)
 vy = VV(0, 2)
 'wypadkowe
 a = (ax ^ 2 + ay ^ 2) ^ (1 / 2)
 v = (vx ^ 2 + vy ^ 2) ^ (1 / 2)
 
 'przyspieszenia po osiach rakiety wyliczamy z Talesa
 'proporcjonalne do wektorów prędkości rakiety
 'przyspieszenie zgodne ze zwrotem przepustnicy rakiety
 'i uwzględniamy obrót automatyczny
 'kąt = KĄT_GRANICA(KĄT_RAKIETY + KĄT_SKOKU_OBROTU)
 'kąt = KĄT_GRANICA(KĄT_RAKIETY + KIERUNEK_OBROTU)
 kąt = KĄT_RAKIETY
 'wyliczone kierunki prędkości
 vx1 = WERSOR_X(kąt)
 vy1 = WERSOR_Y(kąt)
 'nowe prędkości składowe po zmianie kąta
 'po co to było liczone?
 'vx = v * Abs(Cos(kąt * PI / 180)) * vx1
 'vy = v * Abs(Sin(kąt * PI / 180)) * vy1
 
 'przyspieszenie uwzględnia masę chwilową rakiety - Ciołkowski
 'nie przeliczamy na inne jednostki, bo za szybko
 'jest w N a my chcemy na kilogramy?
 ac = SIŁA_CIĄGU / MASA_RAKIETY
 'przyspieszenie ciągu działa w tą stronę, w którą jest zwrócona rakieta
 acx = ac * Abs(Cos(kąt * PI / 180)) * vx1
 acy = ac * Abs(Sin(kąt * PI / 180)) * vy1
 'nowe składowe przyspieszeń rakiety
 'po uwzględnieniu siły ciągu i kąta odchylenia
 AA(0, 1) = AA(0, 1) + acx
 AA(0, 2) = AA(0, 2) + acy
błąd:
End Sub

'obliczenie ilości paliwa i masy rakiety, gdy pracuje silnik
'i zaznaczono, że ma pobierać paliwo
Sub PALIWO_oblicz()
 If PALIWO_POBIERAJ And SILNIK_PRACUJE Then
  If MASA_PALIWA_AKT <= 0 Then
   PALIWO_POBIERAJ = False
   SILNIK_onoff 'wyłączenie silnika
  Else
   'powinniśmy uwzględniać skok czasu, ale bardzo szybko by spalało
   'nie uwzględniamy czasu spalania dlatego bez * CZAS_SKOKU
   MASA_PALIWA_AKT = MASA_PALIWA_AKT - SZYBKOŚĆ_SPALANIA * SKOK_CZASU
   MASA_RAKIETY = MASA_RAKIETY - SZYBKOŚĆ_SPALANIA * SKOK_CZASU
   MA(0) = MASA_RAKIETY 'zmniejszyć masę rakiety do obliczeń
  End If
  PALIWO_ustaw
 End If
End Sub

'obliczanie kątów, położenia i kierunku rakiety
'gdy pracuje silnik
'i próby automatycznego wychodzenia z korkociągu,
'gdy prędkość spada do zera a przeciwny zwrot
Sub KĄTY_oblicz()
 Dim vx, vy, vx1, vy1 As Variant
 
 'położenie rakiety
 vx = Sheets("GRAWITACJA").Range("E10")
 vy = Sheets("GRAWITACJA").Range("F10")
 'położenie planety środkowej
 vx1 = Sheets("GRAWITACJA").Cells(10 + WYKRES_ŚRODEK_NR, 5)
 vy1 = Sheets("GRAWITACJA").Cells(10 + WYKRES_ŚRODEK_NR, 6)
 'nowe położenie rakiety
 vx = vx - vx1
 vy = vy - vy1
 'v = (vx ^ 2 + vy ^ 2) ^ (1 / 2)
 'wyliczenie kąta lotu
 KĄT_LOTU = KĄT_oblicz(vx, vy)
 'jeśli niema kompensacji to nie ma problemów z korkociągami
 'bo sobie sam oblicza i reguluje
 'tu wstawić czy kompensacja obrotów rakiety
 If KOMPENSACJA Then
  'prawidłowa reakcja na korkociąg gdy silnik pracuje
  If Not (SILNIK_PRACUJE) Then
   KĄT_RAKIETY = KĄT_GRANICA(KĄT_LOTU + ODCHYLENIE)
  Else
   ODCHYLENIE = KĄT_GRANICA(KĄT_RAKIETY - KĄT_LOTU)
  End If
 End If
 'obraca się zgodnie z szybkością zmian kąta lotu
 If OBRACAĆ = True Then
  KĄT_RAKIETY = KĄT_GRANICA(KĄT_RAKIETY + KĄT_SKOKU_OBROTU * KIERUNEK_OBROTU)
  ODCHYLENIE = KĄT_GRANICA(KĄT_RAKIETY - KĄT_LOTU)
 Else
 End If
End Sub

'ALGORYTMY *******************************************************************

'obliczanie odległości pomiędzy obiektami
Function R_oblicz(i, j As Variant) As Double
 r2 = (XY(i, 1) - XY(j, 1)) ^ 2 + (XY(i, 2) - XY(j, 2)) ^ 2
 R_oblicz = r2 ^ (1 / 2)
End Function
'obliczanie przyspieszeń z wzoru na grawitację
'a=-G*M/R^2
Sub A_oblicz()
On Error GoTo błąd
Dim R, R3 As Double

 For i = 0 To WYM
  AA(i, 1) = 0
  AA(i, 2) = 0
  For j = 0 To WYM
  'sam ze sobą nie oddziaływuje i sprawdzamy tylko obiekty z masą >0
  If i <> j And MA(i) > 0 And MA(j) > 0 Then
   'odległości pomiędzy planetami
   R = R_oblicz(i, j)
   R3 = R ^ 3
   'suma wszystkich składowych przyspieszeń daje przyspieszenie wypadkowe
   For k = 1 To 2
    'sumujemy przyspieszenie chwilowe
    AA(i, k) = AA(i, k) + -GRAW * MA(j) * (XY(i, k) - XY(j, k)) / R3
   Next k
  End If
  Next j
 Next i
 Exit Sub
błąd:
 'gdy błąd, bo np promień równy 0 to omijamy i realizujemy dalej
 Resume Next
End Sub

'RUNGE-KUTTY 4
'zapamiętaj początkowe
Sub XV0_oblicz()
 For i = 0 To WYM
  For k = 1 To 2
   XY0(i, k) = XY(i, k)
   VV0(i, k) = VV(i, k)
  Next k
 Next i
End Sub
'nowe prędkości z początkowym V i obliczonym K
Sub KXV1_oblicz()
 For i = 0 To WYM
  For k = 1 To 2
   VV1(i, k) = AA(i, k) * SKOK_CZASU
   XY(i, k) = XY0(i, k) + VV1(i, k) * SKOK_CZASU / 2
  Next k
 Next i
End Sub
Sub KXV2_oblicz()
 For i = 0 To WYM
  For k = 1 To 2
   VV2(i, k) = AA(i, k) * SKOK_CZASU
   XY(i, k) = XY0(i, k) + VV2(i, k) * SKOK_CZASU / 2
  Next k
 Next i
End Sub
Sub KXV3_oblicz()
 For i = 0 To WYM
  For k = 1 To 2
   VV3(i, k) = AA(i, k) * SKOK_CZASU
   XY(i, k) = XY0(i, k) + VV3(i, k) * SKOK_CZASU
  Next k
 Next i
End Sub
Sub K4_oblicz()
 For i = 0 To WYM
  For k = 1 To 2
   VV4(i, k) = AA(i, k) * SKOK_CZASU
  Next k
 Next i
End Sub
'prędkość w metodzie RK
Sub VXRK_oblicz()
 For i = 0 To WYM
  For k = 1 To 2
   VV(i, k) = VV0(i, k) + _
        (VV1(i, k) + 2 * VV2(i, k) + 2 * VV3(i, k) + VV4(i, k)) / 6
   XY(i, k) = XY0(i, k) + VV(i, k) * SKOK_CZASU
  Next k
 Next i
End Sub
'METODA Runge-Kutty4
Sub RK4()
  'zapamiętaj poprzednie V i X
  XV0_oblicz
  '1 krok RK
  A_oblicz
  If (SILNIK_PRACUJE) And (SKOK_CZASU > 0) Then AA_rakieta
  KXV1_oblicz
  '2 krok RK
  A_oblicz
  If (SILNIK_PRACUJE) And (SKOK_CZASU > 0) Then AA_rakieta
  KXV2_oblicz
  '3 krok RK
  A_oblicz
  If (SILNIK_PRACUJE) And (SKOK_CZASU > 0) Then AA_rakieta
  KXV3_oblicz
  '4 krok RK
  A_oblicz
  'uwzględniamy silnik
  If (SILNIK_PRACUJE) And (SKOK_CZASU > 0) Then AA_rakieta
  K4_oblicz 'K4
  'a teraz obliczenie V i X jako 1/6
  VXRK_oblicz 'do tablic VV ze startowego V i 1/6(K1+2K2+2K3+k4)
         'do tablic XY z przyrostem czasu dt
End Sub
Zobacz tutaj