Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Potrafimy już przemieszczać obiekty po ekranie monitora. Co prawda są to kwadraty, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby napisać odpowiednie procedury i zamienić kwadraty na statki kosmiczne. Potrafimy sprawdzić, kiedy znajdą się w odpowiednim punkcie ekranu (zderzą się z innym obiektem). Jeśli dołożymy jeszcze umiejętność reagowania na wciskane klawisze, będziemy mogli pisać prawdziwe gry komputerowe!

Informacja o wciskanych klawiszach przechowywana jest w tzw. "buforze klawiatury". System pobiera je kolejno i wykonuje polecenia. Jeśli zbyt "znęcałeś" się nad klawiaturą, być może zdarzyło się, że usłyszałeś charakterystyczne piski. To znak, że bufor klawiatury się przepełnił - program nie jest w stanie tak szybko wykonać operacji

POBIERZ CAŁĄ LEKCJĘ

ANIM05.PAS

uses crt,graph;{kwadratowa pilka o dlogosci sciany i kolorze}procedure pilka(x,y,bx,by,kolor:integer);begin setcolor(kolor); moveto(x,y); linerel(0,by); linerel(bx,0); linerel(0,-by); linerel(-bx,0);end;var d,m:integer; x,y,bx,by,kp:integer; {dane pilki} koniec:boolean;   {kiedy koniec gierki} znak:char;      {jaki znak na klawiaturze}begin d:=detect; initgraph(d,m,''); {wspolrzedne pilki} x:=0; y:=0; bx:=50; by:=50; kp:=13; koniec:=false; repeat  pilka(x,y,bx,by,kp);	{rysowanie}  delay(10);		    {wstrzymanie}  pilka(x,y,bx,by,0);		{wymazanie}  if keypressed then		{sprawdzanie klawiatury-gdy nacisnieto jakis klawisz}  begin   znak:=readkey;		{odczytanie klawisza-kod klawisza w zmiennen znak}   {gdy to byl kod kursora to czytamy kolejny znak bo pierwszy ma kod 0}   if znak=#0 then znak:=readkey;   case znak of    'H': y:=y-5;		{kod kursora gora}    'P': y:=y+5;		{kod kursora dol}    'M': x:=x+5;		{kod kursora w lewo}    'K': x:=x-5;		{kod kursora w prawo}    's': if by>2 then       begin        bx:=bx+1;        by:=by-1;       end;    'a': if bx>2 then       begin        bx:=bx-1;        by:=by+1;       end;    #27:koniec:=true;	{kod klawisza ESC}   end;   while keypressed do znak:=readkey;	{czyść bufor klawiatury zeby nie piszczalo}  end; until koniec;			{koniec pętli, gdy naciśniemy klawisz ESC} closegraph;end.

*************************************************************************************

ANIM06.PAS

{odbijanie kwadratu}program grafika14;uses crt,graph;var dx,dy,	x,y,	bok,	kolor:integer; Ry:integer; koniec:boolean; znak:char;procedure Kwadrat(x,y,bok,kolor:integer);begin	SetColor(kolor); MoveTo(x,y); LineRel(0,bok); LineRel(bok,0); LineRel(0,-bok); LineRel(-bok,0);end;procedure Rakietka(x,y,bx,by,kolor:integer);begin	SetColor(kolor); MoveTo(x,y); LineRel(0,by); LineRel(bx,0); LineRel(0,-by); LineRel(-bx,0);end;var d,m:integer;begin d:=detect; initgraph(d,m,''); readln; x:=0; y:=0; bok:=60; kolor:=12; dx:=1; dy:=1; Ry:=200; koniec:=false; repeat  Kwadrat(x,y,bok,kolor);  Rakietka(600,Ry,5,120,14);  delay(5);  Kwadrat(x,y,bok,0);  Rakietka(600,Ry,5,120,0);  x:=x+dx;  y:=y+dy;  if keypressed then  begin   znak:=readkey;   if znak=#0 then znak:=readkey;   case znak of    'H': if Ry>5 then Ry:=Ry-5;    'P': if Ry<480-120-5 then Ry:=Ry+5;    #27:koniec:=true;   end;   while keypressed do znak:=readkey;	{czyść bufor klawiatury zeby nie piszczalo}  end;  if x>640 then koniec:=true;  if (x+bok>=600) and ((y+bok>Ry) and (y (480-bok)) or (y < 0) then dy:=-dy; until koniec; closegraph;end.

****************************************************************************************

LABIRYNT - doprowadźdrat do prawego dolnego rogu
sterowanie: KURSORY
zmiana wielkości: asdw
koniec: ESC

{można przesuwać kwadrat można zmieniać jego wymiary losowo generowane są przeszkody sprawdzanie wejścia na przeszkodę sprawdzanie końca gry}program gra;uses crt,graph;{prostokatna pilka o dlugosci sciany i kolorze}procedure pilka(x,y,dx,dy,kolor:integer);begin setcolor(kolor); line(x,y,x+dx,y); line(x+dx,y,x+dx,y+dy); line(x+dx,y+dy,x,y+dy); line(x,y+dy,x,y);end;{losowane rysowanie przeszkód}procedure losowanie(ax,ay,ile:integer);var i,x,y,dx,dy:integer;begin for i:=1 to ile do begin  x:=random(640);  y:=random(480);  dx:=random(ax);  dy:=random(ay);  {żeby nic nie narysowało w rogach}  if not(((x620-ax) and (y>460-ay)))	then pilka(x,y,dx,dy,14); end;end;{sygnał dzwiękowy}procedure beep;var i:integer;begin Sound(150); Delay(1000); NoSound;end;var d,m:integer; i,ile,           	{ilość prpstokątów} xp,yp,dxp,dyp,kp:integer; 	{dane pilki} dotyka,			{sprawdzanie czy kwadrat dotyka przeszkód} koniec:boolean;   {kiedy koniec gierki} znak:char;      {jaki znak na klawiaturze}{początek programu}begin d:=detect; initgraph(d,m,''); {randomize;} {wspolrzedne pilki} xp:=0; yp:=0; dxp:=50; dyp:=50; kp:=13; ile:=100; losowanie(dxp,dyp,ile); koniec:=false; repeat  {rysowanie}  pilka(xp,yp,dxp,dyp,kp);  {wstrzymanie}  delay(10);  {wymazanie}  pilka(xp,yp,dxp,dyp,0);  {sprawdzanie klawiatury-gdy nacisnieto jakis klawisz}  if keypressed then  begin   {odczytanie klawisza-kod klawisza w zmiennen znak}	znak:=readkey;   {gdy to byl kod kursora to czytamy kolejny znak bo pierwszy ma kod 0} 	if znak=#0 then znak:=readkey;	case znak of	    'H':if yp>1 then yp:=yp-1;{kod kursora gora}    		'P':if yp<479-dyp then yp:=yp+1;{kod kursora dol}    		'M':if xp<639-dxp then xp:=xp+1;{kod kursora w prawo}    		'K':if xp>1 then xp:=xp-1;{kod kursora w lewo}    		#27:koniec:=true;{kod klawisza ESC}    		'd','w':if dyp>5 then				 begin				  dxp:=dxp+1;				  dyp:=dyp-1				 end;		{szer+ wys-}	    'a','s':if dxp>5 then				begin			 	 dxp:=dxp-1;				 dyp:=dyp+1				end;		{szer- wys+}   	end;	{case}   {oczyszczamy bufor klawiatury zeby nie piszczalo}  	while keypressed do znak:=readkey;  end;	{badanie klawiatury}  {gdy dotknie przeszkody to koniec}  dotyka:=false;  {sprzadzamy wszystkie piksele kwadratu czy nie wlazło na piksela o kolorze 14}  for i:=xp to xp+dxp do  begin	if getpixel(i,yp)=14 then dotyka:=true;  	if getpixel(i,yp+dyp)=14 then dotyka:=true;  end;  for i:=yp to yp+dyp do  begin 	if getpixel(xp,i)=14 then dotyka:=true;  	if getpixel(xp+dxp,i)=14 then dotyka:=true;  end;  if dotyka then {a tu koniec gdy dotyka}	begin beep; koniec:=true end;  {gdy dojdzie do prawego dolnego roku to koniec}  if (xp+dxp=639) and (yp+dyp=479) then  begin beep;	koniec:=true end; until koniec; closegraph;end.{koniec pogramu}

***************************************************************************************

PINGPONG - odbijaj i zastrzel
sterowanie rakietą: KURSORY
strzelanie: SPACJA
koniec: ESC

{strzelamy do kwadratowej piłki z trójkątnej armaty}program gierka1;uses crt,graph;{trójkątna armata}procedure armata(x,y,bok,kolor:integer);begin setcolor(kolor); moveto(x,y); lineRel(0,bok); linerel(-bok,-bok div 2); linerel(bok, -bok div 2);end;{kwadratowa piłka}procedure pilka(x,y,dlugosc,kolor:integer);begin setcolor(kolor); line(x,y,x+dlugosc,y); line(x+dlugosc,y,x+dlugosc,y+dlugosc); line(x+dlugosc,y+dlugosc,x,y+dlugosc); line(x,y+dlugosc,x,y);end;var d,m:integer; xs,ys,ds,ks,   {dane poruszającego się pocisku} kxs,       {szybkość pocisku} xr,yr,dr,kr,   {dane rakietki} xp,yp,dp,kp,   {dane piłki} kxp,kyp:integer; {szybkość ruchu piłki} strzal:boolean;  {można strzelać} koniec:boolean;  {kiedy koniec gierki} znak:char;    {jaki znak na klawiaturze}begin d:=detect; initgraph(d,m,''); {wspolrzedne rakietki} xr:=630; yr:=200; dr:=50; kr:=14; {wspolrzedne pilki} xp:=0; yp:=0; dp:=30; kp:=12; kxp:=1; kyp:=1; koniec:=false;	{koniec gry} strzal:=false;	{można strzelać gdy pocisk za ekranem} {współrzędne pocisku} kxs:=-10; xs:=-10; ks:=10; ds:=3; repeat  {rysowanie}  armata(xr,yr,dr,kr);  pilka(xp,yp,dp,kp);  {pocisk rysujemy i wymazujemy tylko wtedy gdy była spacja}  if strzal then pilka(xs,ys,ds,ks);  {wstrzymanie}  delay(10);  {wymazanie}  armata(xr,yr,dr,0);  pilka(xp,yp,dp,0);  if strzal then pilka(xs,ys,ds,0);  {sprawdzanie klawiatury-gdy nacisnieto jakis klawisz}  if keypressed then  begin   {odczytanie klawisza-kod klawisza w zmiennen znak}	znak:=readkey;   {gdy to byl kod kursora to czytamy kolejny znak bo pierwszy ma kod 0} 	if znak=#0 then znak:=readkey; 	case znak of     'H':yr:=yr-5;{kod kursora gora}     'P':yr:=yr+5;{kod kursora dol}    	{jeśli spacja to strzelamy, gdy nie ma pocisku na ekranie}     ' ':if not(strzal) then	  	begin	 		strzal:=true;    {jest pocisk na ekranie}			xs:=xr;       {współrzędne początkowe pocisku}			ys:=yr+dr div 2;	  	end;     #27:koniec:=true;{kod klawisza ESC}   	end; {koniec case}   {oczyszczamy bufor klawiatury zeby nie piszczalo}	while keypressed do znak:=readkey;  end; {gdy naciśnięto klawisz}  {ruch pilki}  xp:=xp+kxp;  yp:=yp+kyp;  {odbicia od brzegow ekranu}  if xp<=0 then kxp:=-kxp;  if (yp<=0) or (yp>=479) then kyp:=-kyp;  {koniec gry gdy piłka przeleci za rakietka}  if xp>=639 then koniec:=true;  {odbicie od rakietki}  if (xp+dp>=xr) and ((yp+dp>yr) and (yp+dpyp) and (ysxp) and (xs
Zobacz tutaj