Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

FUNKCJE

Funkcja w matematyce wylicza jakąś wartość dla podanego argumentu. Na przykład funkcja sinus dla kąta równego 90° wylicza wartość 1. W programowaniu funkcja pełni identyczną rolę jak i procedura (fragment programu zamknięty w jedną całość). Od procedury odróżnia ją możliwość wyliczania (jak w matematyce) jakiejś wartości. W pascalu istnieje wiele gotowych funkcji (np. cosinus sinus itp.), ale też można definiować swoje własne. Funkcje deklarujemy w podobnym miejscu programu jak procedury.

POBIERZ CAŁĄ LEKCJĘ

GRAF17.PAS

{obliczenia trygonometryczne - funkcje}program grafika17;uses crt,graph;{wzgl©dne przesuni©cie w zaleľno˜ci od kĄta i punktu poczĄtkowego}function deX(bok,kat:integer):integer;begin deX:=round(bok*cos(kat*pi/180));end;function deY(bok,kat:integer):integer;begin deY:=round(bok*sin(kat*pi/180));end;{rysowanie linii: punkt poczĄtkowy i kĄt}procedure linia(x,y,bok,kat,kolor:integer);begin setcolor(kolor); moveto(x,y); lineto(x+deX(bok,kat),y-deY(bok,kat))end;var d,m:integer;begin d:=detect; initgraph(d,m,''); {kwadrat} linia(200,200,100,0,12); linia(300,200,100,90,12); linia(300,100,100,180,12); linia(200,100,100,270,12); readln; closegraph;end.GRAF18.PAS{obliczenia trygonometryczne - animacja}program grafika18;uses crt,graph;function deX(bok,kat:integer):integer;begin deX:=round(bok*cos(kat*pi/180));end;function deY(bok,kat:integer):integer;begin deY:=round(bok*sin(kat*pi/180));end;procedure linia(x,y,bok,kat,kolor:integer);begin setcolor(kolor); moveto(x,y); lineto(x+deX(bok,kat),y-deY(bok,kat))end;var	kat:integer;var d,m:integer;begin d:=detect; initgraph(d,m,''); repeat 	for kat:=360 downto 1 do  begin  	linia(300,200,200,kat,13);   delay(20);   linia(300,200,200,kat,0);  end; until keypressed; closegraph;end.GRAF19.PAS{obliczenia trygonometryczne - wskaz˘wka}program grafika19;uses crt,graph;function deX(bok,kat:integer):integer;begin deX:=round(bok*cos(kat*pi/180));end;function deY(bok,kat:integer):integer;begin deY:=round(bok*sin(kat*pi/180));end;procedure linia(x,y,bok,kat,kolor:integer);begin setcolor(kolor); moveto(x,y); lineto(x+deX(bok,kat),y-deY(bok,kat))end;var	kat:integer;var d,m:integer;begin d:=detect; initgraph(d,m,''); kat:=360; repeat  linia(320,200,200,kat,11);  delay(1000);  linia(320,200,200,kat,0);  kat:=kat-6;         {co 6 stopni skok wskaz˘wki sekundowej}  if kat <=0 then kat:=360;  {od nowa je˜li doszˆo do koäca} until keypressed; closegraph;end.GRAF20.PAS{obliczenia trygonometryczne - odbicia radar˘w}program grafika20;uses crt,graph;function deX(bok,kat:integer):integer;begin deX:=round(bok*cos(kat*pi/180));end;function deY(bok,kat:integer):integer;begin deY:=round(bok*sin(kat*pi/180));end;procedure linia(x,y,bok,kat,kolor:integer);begin setcolor(kolor); moveto(x,y); lineto(x+deX(bok,kat),y-deY(bok,kat))end;var	kat, bok, x,y, dx,dy:integer;var d,m:integer;begin d:=detect; initgraph(d,m,''); x:=0; y:=0;	bok:=40; dx:=1; dy:=1; kat:=0; repeat 	linia(x,y,bok,kat,13);  delay(10);  linia(x,y,bok,kat,0);  kat:=kat+3;  x:=x+dx;  y:=y+dy;  if kat >= 360 then kat:=0;  if (x > (640-bok)) or (x < 0) then dx:=-dx;  if (y > (480-bok)) or (y < 0) then dy:=-dy; until keypressed; closegraph;end.GRAF21.PAS{obliczenia trygonometryczne - odbicia radar˘w}program grafika21;uses crt,graph;function deX(bok,kat:integer):integer;begin deX:=round(bok*cos(kat*pi/180));end;function deY(bok,kat:integer):integer;begin deY:=round(bok*sin(kat*pi/180));end;procedure linia(x,y,bok,kat,kolor:integer);begin setcolor(kolor); moveto(x,y); lineto(x+deX(bok,kat),y-deY(bok,kat))end;var	kat, bok, x,y, dx,dy:integer;var d,m:integer;begin d:=detect; initgraph(d,m,''); x:=0; y:=0;	bok:=40; dx:=1; dy:=1; kat:=0; repeat 	linia(x,y,bok,kat,10); 	linia(640-x,y,bok,kat,11); 	linia(x,480-y,bok,kat,12); 	linia(640-x,480-y,bok,kat,13);  delay(10);{  linia(x,y,bok,kat,0);  linia(640-x,y,bok,kat,0);  linia(x,480-y,bok,kat,0);  linia(640-x,480-y,bok,kat,0);}  kat:=kat+3;  x:=x+dx;  y:=y+dy;  if kat >= 360 then kat:=0;  if (x > (640-bok)) or (x < 0) then dx:=-dx;  if (y > (480-bok)) or (y < 0) then dy:=-dy; until keypressed; closegraph;end.
Zobacz tutaj