Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

W pracach naukowców, konstruktorów i technologów często występuje konieczność obliczania różnorodnych wielkości za pomocą skomplikowanych zależności. Mimo, że wyprowadzone są teoretyczne wzory, z których można coś obliczyć, to okazuje się w praktyce, że nie jest to takie łatwe (np. czy nowowybudowany most zawali się, gdy siła wiatru przekracza 200 km/h). Zamiast bawić się skomplikowanymi matematycznymi zależnościami, układami równań itp., można przecież wykorzystać komputery. Obliczenia numeryczne polegały będą na obliczaniu wielkości zdefiniowanych za pomocą zależności matematycznych przy pomocy komputera. Problemy numeryczne można rozwiązywać różnymi metodami. Stosując różne algorytmy można obliczać te zależności szybciej lub wolniej i dawać mogą one wyniki mniej lub bardziej dokładne.

Dokładność obliczeń i kumulowanie błędów.
Nie ma problemu, jeśli posługujemy się liczbami całkowitymi, które w komputerze pamiętane są dokładnie. Z liczbami rzeczywistymi (zwłaszcza okresowymi lub niewymiernymi) komputery radzą sobie już z trudem (zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia z dużymi dokładnościami). Liczby rzeczywiste pamiętane są tylko na 6 bajtach (REAL) i dlatego niedokładnie (jak np. zapamiętać liczbę pi?). Liczby rzeczywiste po prostu zaokrągla się i pamiętane są z określoną dokładnością, a to powoduje błędy przy dokładnych obliczeniach. Innym komputerowym problemem liczb rzeczywistych jest kumulowanie błędów. Przy wielokrotnym powtarzaniu tych samych operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych (rzeczywistych), zwłaszcza przy dodawaniu i odejmowaniu, sumowanie błędów powoduje zniekształcanie wyników obliczeń.

w dalszej części programy programy z lekcji

POBIERZ CAŁĄ LEKCJĘ

POLEvar Xp,Xk,Xa,Xb, Ya,Yb, skok, pole, p:real;function Y(x:real):real;begin y:=-3*x*x-4*x+5;end;begin pole:=0; Xp:=-5; Xk:=5; skok:=0.1; Xa:=Xp; repeat  Ya:=Y(Xa);  Xb:=Xa+skok;  Yb:=Y(Xb);  p:=skok*(Ya+Yb)/2;  pole:=pole+abs(p);  Xa:=Xb; until Xa>=Xk; writeln(pole); readln;end.DŁUGOŚĆvar Xp,Xk,Xa,Xb, Ya,Yb, skok, dlugosc, d:real;function Y(x:real):real;begin y:=-3*x*x-4*x+5;end;begin dlugosc:=0; Xp:=-5; Xk:=5; skok:=0.1; Xa:=Xp; repeat  Ya:=Y(Xa);  Xb:=Xa+skok;  Yb:=Y(Xb);  d:=sqrt(sqr(skok)+sqr(Yb-Ya));  dlugosc:=dlugosc+d;  Xa:=Xb; until Xa>=Xk; writeln(dlugosc); readln;end.
Zobacz tutaj