Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Czytaj więcej: RODORozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ideą RODO jest „ucywilizowanie” sposobów przetwarzania naszych danych na przykład poprzez ograniczenie możliwości ich przekazywania podmiotom trzecim bez wyrażenia przez nas indywidualnej zgody na taką czynność.


Monitoring wizyjny

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany (wszystkie wejścia do budynku). Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem

 


1. Prawo do informacji i kopii danych

Osoba, która chce się dowiedzieć, czy administrator przetwarza dane na jej temat, może zwrócić się do administratora o udzielenie informacji. Tego rodzaju wniosek nie wymaga uzasadnienia. Przepisy nie precyzują formy, w jakiej wniosek powinien być złożony, dlatego wniosek może przybrać formę dowolną; może to być wniosek pisemny, elektroniczny bądź zapytanie ustne. Administrator zobowiązany jest dokonać weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek by upewnić sie że dane zostaną przekazane właściwej osobie. Wydanie kopii przetwarzanych danych wnioskujacej osobie jest nieodpłatne gdy jest to pierwszy wniosek, za kolejne kopie możliwa jest opłata.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.


2. Prawo do sprostowania danych

Osoba której dane dotyczą, ma prawo do do żądania dokonania korekty bądź usunięcia jej danych, jeśli są one nieprawdziwe, niepełne lub zostały zebrane w sposób sprzeczny z ustawą. Unijne rozporządzenie o ochronie danych nakłada na administratora obowiązek zapewnienia prawidłowości danych. Dane osobowe powinny być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. W przypadku rozbieżności między stanem faktycznym a treścią danych prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora sprostowania przetwarzanych danych, a w przypadku gdy dane są niekompletne, podmiot danych może domagać się ich uzupełnienia. Ciężar wykazania nieprawidłowości spoczywa na osobie, której dane dotyczą.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.


3. Prawo do bycia zapomnianym

W określonych w rozporządzeniu przypadkach prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora usunięcia danych jej dotyczących. Uprawnienie to, określane także mianem „prawa do bycia zapomnianym”.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą:

 • stwierdzi, że dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej
 • stwierdzi, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z
 • stwierdzi, że dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega
 • stwierdzi, że dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego

to może zwrócić się do administratora z żądaniem usunięcia danych. Ciężar dowodu (wykazania nieprawidłowości, nielegalności przetwarzania bądź zbędności danych) ciąży na osobie, której dane dotyczą.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.


4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przepisy r.o.d.o. przewidują uprawnienie osoby, której dane dotyczą, do żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych, może zwrócić się do administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.


5. Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora z wnioskiem o przeniesienie danych osobowych, jeżeli zamierza zmienić dostawcę usług. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, jeżeli czynności, które są wykonywane w ramach procesów przetwarzania, realizowane są przez systemy informatyczne lub inne mechanizmy pozwalające na automatyzację (wykonywanie czynności przez maszynę samoczynnie, bez każdorazowego działania człowieka). Dla możności skorzystania z prawa do przenoszenia danych prawodawca unijny wymaga łącznego spełnienia przesłanek dotyczących: podstawy przetwarzania (zgoda lub umowa) oraz sposobu przetwarzania (zautomatyzowany).

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.


6. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych na swój temat, może wnieść do administratora sprzeciw. Sprzeciw nie przysługuje jednak w przypadku, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych. Jeżeli osoba nie chce, aby administrator dalej przetwarzał jej dane, powinna cofnąć zgodę (choć skutek może być taki sam, to z punktu widzenia prawnego sprzeciw i odwołanie zgody to konstrukcje odmienne). Sprzeciw nie przysługuje również w przypadku, gdy:

 • podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b r.o.d.o.);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o.);
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d r.o.d.o.).

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.


7. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Każda osoba fizyczna prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO - https://www.giodo.gov.pl/


Dokumenty i Wnioski

 1. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
 2. Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych
 3. Wniosek o przeniesienie danych osobowych
 4. Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych
 5. Wniosek o usunięcie danych osobowych
 6. Wniosek o zmianę danych osobowych
 7. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kontakt z IOD i AD

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Dorota Myszkowska-Janik
  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel.: 183535116

 • Administrator Danych Osobowych
  Urszula Jabłońska
  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel.: 183514009

 

kiermasz201712

 

8:00 Msza św.
9:00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów liceum i technikum

Szkoła Policealna
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla słuchaczy
08.09.2017 - piątek

Czytaj więcej: Poczta walentynkowa w ZSODzień św. Walentego, patrona zakochanych, który obchodzimy 14 lutego przybył do nas z Wielkiej Brytanii i USA. Walentynki na trwałe wpisały się już w kalendarz imprez szkolnych. W tym dniu wysyła się listy lub kartki zawierające wyznania miłosne lub wręcza się swoim sympatiom drobne upominki. Aby tradycji stało się za dość, Samorząd Uczniowski w naszej szkole organizuje pocztę walentynkową, która rusza w poniedziałek (13.02.2017 r.).

Zespół "Lipniczanie" z Korzennej, a wśród nich nasza uczennica Wiktoria Chmielowska z klasy IIa technikum, występował na spotkaniu opłatkowym w krakowskiej Szkole Aspirantów Państwowej Szkoły Pożarnej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Więcej na stronie "Sądeczanina"

Czytaj więcej: Etap szkolny Olimpiady Teologii KatolickiejDnia 7 XII 2016 r. odbył się etap szkolny Olimpiady Teologii Katolickiej, w którym wzięło udział dwunastu uczniów. Większość uzyskała wysokie wyniki, jednak do etapu diecezjalnego może przejść tylko dwóch uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Tak więc I miejsce uzyskał Wojciech Radzik –kl. II liceum, a II miejsce-Radosław Zieliński z kl. II technikum. Na trzecim miejscu uplasowała się Grażyna Igielska z kl. I technikum. Gratulujemy wszystkim uczestnikom olimpiady!

Czytaj więcej: PROJEKT Z KLASĄMoi drodzy. Nasza szkoła przyłączyła się do konkursu „Projekt z klasą”. Na konkurs składają się:

1. Konkurs internetowy. Tutaj potrzebny będziesz TY, Twój znajomy czy rodzic. Codziennie od 1 do 15 grudnia możesz oddać na nasz projekt głos, co zwiększy szansę na wygraną nawet 2 000 zł. Zasady głosowania internetowego znajdują się w linku poniżej:

http://www.nowaera.pl/index.php?option=com_content&Itemid=9&catid=109311&id=4851&view=article

2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję, które 10 projektów najcelniej spełniają kryteria określone w regulaminie, tu również można wygrać 2 000 zł

3. Złoty Grant dla najlepszego projektu, 3 000 zł.

Czytaj więcej: Czy to już koniec kłopotów szkolnej strony www?Ostatnie kilka miesięcy było dla szkolnej witryny trudnym okresem: wirusy, przenosiny na serwer zapasowy, zmiana wersji i unowocześnienie, przepisanie do nowej wersji najważniejszych artykułów, kolejna zmiana serwera... stąd między innymi problemy z tzw. pozycjonowaniem strony w przeglądarkach i z adresem. Wreszcie, kilka dni temu strona odzyskała swój dawny adres zso.bobowa.eu, choć wyszukiwarni internetowe mogą jeszcze jakiś czas pokazywać zapasowe.

Okazało się, że to nie koniec problemów. Podczas importu bazy danych z artykułami, we wszystkich! internetowy chochlik dokonał drobnych zmian, które właśnie dzisiaj, od czterech godzin próbuję poprawić. Mam nadzieję, że to już koniec kłopotów i zajmę się tylko i wyłącznie pisaniem artykułów, obróbką zdjęć i tym podobnymi redaktorskimi "drobiazgami".

Wacław Libront

Czytaj więcej: Głosuj na BurmistrzaRozpoczął się etap wojewódzki plebiscytu na najpopularniejszego Wójta i Burmistrza Małopolski. Zachęcamy do oddania głosu na Naszego Burmistrza wysyłając SMS pod nr 72355 o treści BURMISTRZ.4

Szczegóły w linku: 

http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/finalisci-czekaja-na-wasze-poparcie,10798594/

Czytaj więcej: Nadszedł czas zmian...Poprzednia wersja szkolnej witryny skończyła właśnie swój ponad sześcioletni żywot. Prace nad nową wersją trwały dość długo, bo sam pomysł pojawił się już dwa lata temu. Zwyczajne lenistwo i zadowolenie z dotychczasowego wyglądu sprawiły, że prace posuwały się ślimaczym tempem. "Siedmiomilowy skok" poczyniony od wakacji został wymuszony wirusami i atakami hakerskimi - strona była napisana w "starożytnej" wersji cms-a. Nowa odsłona, to bezpieczeństwo, ale też zupełnie inny sposób obsługi i podporządkowanie wyglądu tabletom, komórkom i wszelkim innym dotykowym urządzeniom.

Zobacz tutaj